Amdanom Ni

Ym mis Ebrill eleni, cafodd Wheelabrator Technologies Inc. (Wheelabrator) ei benodi’n Ymgeisydd a Ffafrir gan Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (PTGGGC) er mwyn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer Cyfleuster Adfer Ynni newydd ar safle gerllaw Melin Bapur Shotton ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Roedd seidins rheilffordd ar y safle yn ystod y 1960au a’r 1970au, ac mae wedi bod yn segur ers hynny.

Parc Adfer yw’r enw a roddwyd ar y cyfleuster er mwyn adlewyrchu ei rôl yn adfer ynni o wastraff cartrefi nad oes modd ei ailgylchu a fyddai, fel arall, yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.

Amcangyfrifwyd y bydd Gogledd Cymru yn creu tua 150,000 tunnell o wastraff y flwyddyn nad oes modd ei ailgylchu ac y byddai angen ei anfon i safleoedd tirlenwi, a hynny ar gost sylweddol i drethdalwyr.

Delwedd o Barc Adfer wedi’i chreu gan gyfrifiadur

Delwedd o Barc Adfer wedi’i chreu gan gyfrifiadur

 

Ffeithiau Cyflym

  • Bydd tua 300 o swyddi’n cael eu creu yn ystod y cyfnod adeiladu
  • Bydd hyd at 35 o swyddi llawn amser yn cael eu creu pan fydd y safle’n weithredol
  • Bydd digon o bŵer yn cael ei gynhyrchu ar gyfer dros 30,000* o gartrefi (neu ddigon o bŵer ar gyfer tref bron i bedair gwaith maint Cei Connah)
  • Bydd y prosiect yn datgloi cyfanswm o £230,000 o gyllid y flwyddyn i gymunedau lleol
  • Bydd dwsinau o gyfleoedd cadwyn gyflenwi i fusnesau lleol
  • Mae hwn yn gynllun dibynadwy a llwyddiannus – mae tua 450 o gyfleusterau tebyg yn bodoli ar draws Ewrop
Delwedd o Barc Adfer wedi’i chreu gan gyfrifiadur

Delwedd o Barc Adfer wedi’i chreu gan gyfrifiadur

Bydd Parc Adfer yn rheoli’r gwastraff gweddilliol hwn i greu ynni (ac, o bosib, gwres y byddai modd i’n cymdogion ei ddefnyddio). Bydd hefyd yn creu swyddi ac amrywiaeth o fanteision economaidd i’r ardal – er engraft gwerth £230,000 o gyllid i’r gymuned bob blwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys cronfa o £180,000 y flwyddyn, wedi’i gyfrannu gan y pum awdurdod lleol sy’n rhan o Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru, a £50,000 arall y flwyddyn gan Wheelabrator.

Mae’r cyfleuster adfer ynni newydd yn cael cefnogaeth y cynghorau sy’n cael eu cynrychioli gan PTGGGC (Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn a Sir y Fflint) ac mae pob un ohonynt wedi ymrwymo i gyrraedd targedau 70 y cant Llywodraeth Cymru ar gyfer ailgylchu a chompostio, ac i anfon dim mwy na phump y cant o wastraff gweddilliol i safleoedd tirlenwi. Bydd Parc Adfer yn helpu’r Awdurdodau i gyrraedd y targedau hyn drwy ailgylchu tua 30,000 tunnell o wastraff bob blwyddyn gan gynnwys lludw gwaelod llosgydd sy’n gynnyrch tebyg i agreg mae modd ei ddefnyddio ar gyfer gwaith adeiladu.

Mae’r tîm yn Wheelabrator wedi ymrwymo i gyfathrebu’n agored â’r cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt. Bydd ymgynghoriad cyhoeddus ar ein cynlluniau’n cael ei gynnal rhwng dydd Llun 19 Mai a dydd Gwener 11 Gorffennaf 2014.