Wheelabrator

Rydym yn credu mewn diogelu ein hamgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a darparu ar gyfer anghenion heddiw.

Mae Wheelabrator yn canolbwyntio ar fodloni anghenion ein cymunedau a’n cwsmeriaid o ran gwaredu gwastraff gan ddarparu ynni glân ac adnewyddadwy i gymunedau lleol.

Ein Proffil

 • Energy Capital Partners (ECP), cwmni ecwiti preifat sy’n canolbwyntio ar ynni yw’r perchnogion
 • ~1200 o weithwyr
 • 16 o gyfleusterau creu ynni o wastraff (EfW) yn yr UDA ac yn y DU: perchen ar 12, gweithredu a chynnal a chadw 3, ac un yn fenter ar y cyd
 • 4 gorsaf bŵer annibynnol: 2 biomas, 1 glo gwastraff, 1 nwy naturiol
 • Capasiti i brosesu cyfanswm gwastraff blynyddol o dros 6.8 miliwn tunnell a chapasiti i gynhyrchu gwerth 853 MW o drydan gyda’i gilydd — digon o ynni ar gyfer mwy na 805,000 o gartrefi
 • 2 gyfleuster nwy naturiol mae ECP yn berchen arnynt ac yn cael eu gweithredu gan Wheelabrator: cynrychioli 1,482 MW arall o drydan — digon o ynni ar gyfer mwy na 1,322,000 o gartrefi
 • 3 phrosiect datblygu yn y DU
 • 4 safle tirlenwi lludw yn unig; 3 gorsaf trosglwyddo

Mae cyfleusterau ynni o wastraff (EfW) yn cynnig ffordd ddiogel o gael gwared ar wastraff bob dydd. Mae’r cyfleusterau hyn yn darparu pŵer trydan glân ac adnewyddadwy i’w ddosbarthu i gannoedd ar filoedd o gartrefi a busnesau. Fel dinasyddion a chymdogion corfforaethol gwerthfawr, mae cyfleusterau Wheelbrator yn cyfrannu at fywiogrwydd dinesig ac economaidd y cymunedau y maent yn bodoli ynddynt.

Mae Wheelabrator hefyd yn rhedeg amrywiol safleoedd pŵer annibynnol sydd wedi’u dylunio i gynhyrchu trydan gan ddefnyddio amrywiaeth o danwydd, gan gynnwys pren gwastraff, glo gwastraff a nwy naturiol. Yn ogystal â chynhyrchu trydan, mae rhai o’r cyfleusterau hyn hefyd yn cynhyrchu stêm sy’n cael ei werthu i ddefnyddwyr masnachol a sefydliadau llywodraeth cyfagos.

Ein Hanes Amgylcheddol

 • Bob dydd, rydym yn creu digon o ynni ar gyfer mwy na 805,000 o gartrefi gan roi ynni glân, adnewyddadwy
 • Rydym yn lleihau allyriadau carbon drwy wrthbwyso’r angen am ynni o ffynonellau tanwydd ffosil a llai o ddibyniaeth ar dirlenwi
 • Rydym wedi datblygu canolfannau amgylcheddol, llwybrau natur a gwarchodfeydd Bywyd Gwyllt mewn Gwaith, a ardystiwyd gan Gyngor Cynefinoedd Bywyd Gwyllt, yn y cymunedau y mae ein cwsmeriaid yn byw ac yn gweithio ynddynt
 • Rydym wedi galluogi dros 3,000 o fyfyrwyr ysgol i greu atebion arloesol i faterion amgylcheddol ac i ddod yn arweinwyr gweithgar yn eu cymunedau
 • Yn 2015, fe wnaeth safleoedd ynni Wheelabrator gyflawni’r canlynol:
  • Adfer ac ailgylchu 144,000 tunnell o fetelau fferrus ac anfferrus
  • Trawsffurfio 6 miliwn tunnell o wastraff yn 5B kwh o ynni glân
 • Ers 1975, mae safleoedd ynni Wheelabrator wedi cyflawni’r canlynol:
  • Cynhyrchu 113.7B kwh o ynni glân o fwy na 186 miliwn tunnell o wastraff preswyl a busnes
  • Adfer ac ailgylchu dros 3 miliwn tunnell o fetelau fferrus ac anfferrus a fyddai’n mynd i safleoedd tirlenwi fel arall

Ein Huchafbwyntiau o ran Perfformiad

Mae Wheelabrator hefyd yn rhedeg amrywiol safleoedd pŵer annibynnol sydd wedi’u dylunio i gynhyrchu trydan gan ddefnyddio amrywiaeth o danwydd, gan gynnwys pren gwastraff, glo gwastraff a nwy naturiol. Yn ogystal â chynhyrchu trydan, mae rhai o’r cyfleusterau hyn hefyd yn cynhyrchu stêm sy’n cael ei werthu i sefydliadau’r llywodraeth a sefydliadau masnachol cyfagos.

 • Enw da – Mae gan Wheelabrator 40 mlynedd o brofiad o ddarparu gwasanaethau troi gwastraff yn ynni, dibynadwy, i gannoedd o gwsmeriaid
 • Rhagoriaeth o ran Diogelwch OSHA — mae 17 o gyfleusterau Wheelabrator wedi derbyn ardystiad Safle Gwaith o Fri OSHA VPP. Allan o’r saith miliwn o safleoedd gwaith a reoleiddir yn yr Unol Daleithiau, dim ond llai na .03% sy’n llwyddo i gael rhagoriaeth.
 • Cynnal a Chadw Trwyddedau’n Dda — Mae Wheelabrator wedi cynnal ei holl drwyddedau amgylcheddol yn dda o dan y safonau rheoleiddio taleithiol a ffederal llym ym mhob un o’i gyfleusterau.