Busnesau yn Sir y Fflint a Chaer ymysg y rhai cyntaf i sicrhau gwaith ar brosiect Parc Adfer

Mae busnesau o Sir y Fflint a Chaer ymysg y cwmnïau lleol cyntaf i ennill contractau ar brosiect Parc Adfer, gan helpu i baratoi safle’r cyfleuster adfer ynni ar gyfer y gwaith adeiladu i’r dyfodol.

Mae M7Aerial yn Sir y Fflint – busnes sy’n arbenigo mewn defnyddio Cerbydau Awyr Di-Griw, neu ‘Dronau’ fel y’u gelwir hefyd – i dynnu lluniau a fideos o’r awyr a chael data 3D, wedi cael ei ddewis i helpu tîm Wheelabrator Technologies Inc, gyda’i waith arolygu cyn adeiladu. Mae Blue Wigwam o Gaer wedi cael contract i reoli’r gwaith o glirio llystyfiant fel rhan o’r gwaith lliniaru ecolegol ar y safle tir llwyd.

Bydd y delweddau o’r awyr y bydd M7Aerial yn eu darparu dros yr wythnosau nesaf yn galluogi tîm Wheelabrator i ddeall tirwedd fanwl y safle ar Lannau Dyfrdwy yn well cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau flwyddyn nesaf.

Dywedodd Mark Wynne, Rheolwr Gyfarwyddwr M7Aerial: “Rydym yn falch iawn ein bod ymysg y busnesau lleol cyntaf i gael budd o brosiect Parc Adfer ac rydym yn edrych ymlaen at helpu’u tîm gyda’r gwaith pwysig hwn ar y safle. Mae’r dechnoleg rydym yn ei defnyddio, ein profiad ac – wrth gwrs – ein lleoliad, yn berffaith i’r dasg y mae Wheelabrator angen ei chwblhau.”

Hefyd, mae’r gwaith o glirio llystyfiant sydd wedi’i gwblhau gan Blue Wigwam wedi helpu Wheelabrator i reoli ecoleg y safle mewn modd cyfrifol wrth i’r cynlluniau ar gyfer y cyfnod adeiladu ddechrau cael eu cwblhau.

Fel yr esbonia Mark Coleridge, Asiant y Safle ar ran Blue Wigwam: “Hyd yn oed ar hen safle diwydiannol, fel yr un sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer Parc Adfer, rhaid cwblhau rhywfaint o waith lliniaru ecolegol cyn y gellir dechrau ar y prif waith adeiladu. Rydym lai na 10 milltir o safle Parc Adfer ac rydym yn rheoli llawer o waith clirio safleoedd. Felly roedd yn wych cael ein dewis i reoli’r rhan hon o’r prosiect.

Ychwanegodd Rheolwr Datblygu Busnes Wheelabrator: “Disgwylir i’r gwaith adeiladu gychwyn flwyddyn nesaf, a dim ond megis dechrau y mae ein gwaith i greu cadwyn gyflenwi leol. Mae wedi bod yn wych gallu pennu’r busnesau lleol hyn i’n helpu gyda rhywfaint o’n gwaith cynharaf ar y safle a hoffwn groesawu’r ddau i’r prosiect. Byddwn yn annog busnesau lleol eraill sy’n teimlo y gallai eu sgiliau a’u profiad fod yn berthnasol i Parc Adfer gysylltu â ni drwy gofrestru ar wefan y prosiect ar gyfer ein digwyddiad ‘Cyfarfod y Prynwr’ a fydd yn cael ei gynnal maes o law.

Mae digwyddiad Cyfarfod y Prynwr Parc Adfer yn cael ei gynnal fel rhan o Wythnos Fusnes Sir y Fflint yng Ngholeg Cambria ddydd Mawrth 20 Hydref rhwng 07.15 a 19.30. Cynhelir y digwyddiad gan Wheelabrator mewn partneriaeth â’i gontractwr peirianneg sifil, Sisk Group a Baumgarte Boiler Systems, a fydd yn darparu agweddau mecanyddol a thrydanol Parc Adfer. Gwahoddir busnesau sy’n llenwi ffurflen gofrestru ar-lein yn www.parcadfer.com/digwyddiad-cadwyn-gyflenwi i fanylu ar eu meysydd arbenigol, gan nodi’r agweddau ar y prosiect sydd fwyaf addas i’w sefyllfa hwy. Rhaid cofrestru erbyn 5pm ddydd Iau 15 Hydref.

Hefyd, gall busnesau lleol sydd am gysylltu â thîm Parc Adfer ymweld â’i stondin yn arddangosfa Wythnos Fusnes Sir y Fflint a fydd yn cael ei chynnal yng Ngholeg Cambria ddydd Mawrth 13 Hydref. Ewch i www.flintshirebusinessweek.co.uk/flintshire-business-exhibition/ i gael rhagor o fanylion.

Mae holl beilotiaid Cerbydau Awyr Di-Griw M7Aerial wedi’u hyfforddi yn unol â Gorchmynion Awyrlywio CAP 772 yr Awdurdod Hedfan Sifil i gynnal gwaith tynnu lluniau a fideos o’r awyr gan ddefnyddio Cerbydau Awyr Di-Griw. Mae ganddynt Gymhwyster Peilot o Bell – bach (RPQ-s) ynghyd ag yswiriant llawn a chaniatâd yr Awdurdod Hedan Sifil i dynnu lluniau/fideos o’r awyr.


I gael rhagor o wybodaeth am Wheelabrator Technologies Inc. cysylltwch â:
Toby Barker, Camargue.
E-bost: tbarker@camargue.uk

Nodiadau i Olygyddion:

  • I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (NWRWTP) ewch i www.nwrwtp.com
  • Mae Wheelabrator yn gwmni blaengar sy’n creu ynni o wastraff ac mae’n gweithredu yng Ngogledd America, Ewrop a’r DU. Mae Wheelabrator yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Energy Capital Partners, cwmni ecwiti preifat sy’n canolbwyntio ar ynni a chanddo dros $13 biliwn o ymrwymiadau cyfalaf.
  • Mae Wheelabrator wedi datblygu, rhedeg a bod yn berchen ar gyfleusterau ynni o wastraff am bron i 40 o flynyddoedd. Heddiw, mae’n rhedeg a/neu’n berchen ar 20 o gyfleusterau ynni yn yr Unol Daleithiau ac yn y DU ac mae 16 ohonynt yn gwmnïau ynni o wastraff.
Comments Off