Archive | Ymgynghori

RSS feed for this section

Tîm Parc Adfer Wheelabrator yn croesawu dros 200 o fusnesau i ddigwyddiad poblogaidd i’r gadwyn gyflenwi yng Nghei Connah

Yn ddiweddar daeth cynrychiolwyr busnes i ddigwyddiad cwrdd â’r prynwr Parc Adfer Wheelabrator i ddysgu mwy am y swyddi posibl a’r cyfleoedd cadwyn gyflenwi a gaiff eu creu pan fydd y gwaith adeiladu yn dechrau ar gyfleuster adfer ynni newydd y rhanbarth. Cynhaliwyd y digwyddiad undydd ar 3 Tachwedd yn y brif neuadd yn adeiladau […]

Gwahoddiad i fusnesau gogledd Cymru i ddigwyddiad cyflenwyr Parc Adfer Wheelabrator ar 3 Tachwedd

Mae gwahoddiad i fusnesau ar draws gogledd Cymru ddod i ail ddigwyddiad Cwrdd â’r Prynwr, wrth i Wheelabrator Technologies nesáu at ddechrau ar y gwaith adeiladu ar gyfer ei gyfleuster adfer ynni Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy. Bydd y gwaith o adeiladu’r cyfleuster newydd yn cymryd tua thair blynedd ac yn creu cannoedd o swyddi, […]

Tîm adeiladu Parc Adfer yn canmol busnesau Gogledd Cymru fel rhai o’r ‘safon uchaf’

Mae rhwydwaith y gadwyn gyflenwi ledled Sir y Fflint a Gogledd Cymru wedi cael ei ddisgrifio fel un o’r ‘safon uchaf’ gan y tîm sy’n gyfrifol am ddarparu cyfleuster adfer ynni Parc Adfer, ar ôl digwyddiad Cyfarfod y Prynwr llwyddiannus yr wythnos ddiwethaf. Cofrestrodd mwy na 250 o fusnesau i fynychu’r digwyddiad i gyflenwyr, a […]

Busnesau yn Sir y Fflint a Chaer ymysg y rhai cyntaf i sicrhau gwaith ar brosiect Parc Adfer

Mae busnesau o Sir y Fflint a Chaer ymysg y cwmnïau lleol cyntaf i ennill contractau ar brosiect Parc Adfer, gan helpu i baratoi safle’r cyfleuster adfer ynni ar gyfer y gwaith adeiladu i’r dyfodol. Mae M7Aerial yn Sir y Fflint – busnes sy’n arbenigo mewn defnyddio Cerbydau Awyr Di-Griw, neu ‘Dronau’ fel y’u gelwir […]

Parc Adfer yn datgelu cyfleoedd cyflenwi gwerth miliynau o bunnoedd i fusnesau Gogledd Cymru

Mae arweinwyr busnes o bob cwr o Ogledd Cymru yn cael gwahoddiad i gael gwybod mwy am gyfleoedd gwerth miliynau o bunnoedd i’r gadwyn gyflenwi a ddaw ar gael wrth i Barc Adfer gael ei adeiladu. Cyfleuster adfer ynni newydd yw hwn a gaiff ei adeiladu ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. Dywed y datblygwyr, Wheelabrator, […]

Wheelabrator yn croesawu caniatâd cynllunio ar gyfer Cyfleuster Adennill Ynni Parc Adfer

Mae Wheelabrator yn hynod o falch bod Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu Cyngor Sir y Fflint wedi penderfynu dyfarnu caniatâd cynllunio i Gyfleuster Adennill Ynni Parc Adfer ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. Rydym yn gwerthfawrogi’r amser y mae cynghorwyr a swyddogion wedi’i roi i wneud yn siŵr bod y penderfyniad terfynol yn un cadarn. Dywedodd […]

Cymuned fusnes Gogledd Cymru yn uno i gefnogi cais cynllunio ar gyfer cyfleuster adennill ynni Parc Adfer

Mae grŵp o dros 30 o arweinwyr ym maes busnes ledled Gogledd Cymru wedi dod ynghyd i fynegi eu cefnogaeth i Barc Adfer, y cyfleuster adennill ynni newydd sy’n cael ei gynnig ar gyfer Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. Mae’r grŵp, sy’n cynnwys cyrff amlwg y diwydiant megis CBI Cymru, Ffederasiwn Busnesau Bach a Chyngor Busnesau […]

Cyfleoedd i fusnesau ledled Gogledd Cymru

Ers i Brosiect Trin Gwastraff Dros Ben Gogledd Cymru gyhoeddi mai Wheelabrator oedd y cynigydd a ffafrir ym mis Ebrill 2014, mae dros 50 o fusnesau wedi cysylltu â thîm datblygu Parc Adfer yn barod – dros y wefan, drwy ffonio’r llinell ffôn am ddim, ac yn bersonol – er mwyn cofrestru eu diddordeb mewn […]

Parc Adfer, y cyfleuster adfer ynni, yn gwneud cais am Drwydded Amgylcheddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rheoli ymgynghoriad annibynnol wrth iddo ystyried cais Wheelabrator am Drwydded Amgylcheddol. Dim ond un o’r caniatadau y bydd eu hangen ar Wheelabrator i weithredu Parc Adfer yw hyn. Mae’n canolbwyntio ar sut bydd y cyfleuster adfer ynni’n gweithredu gan gadw at y safonau uchaf ac yn lleihau ei effaith ar yr […]

Wheelabrator yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar Barc Adfer

Bydd cyfle i drigolion yr ardal ofyn cwestiynau a chael gwybod mwy am y cyfleuster adfer ynni newydd arfaethedig ar gyfer Gogledd Cymru, wrth i Wheelabrator Technologies Inc. (Wheelabrator) gyhoeddi cychwyn ei ymgynghoriad cyhoeddus. Mae’r cyfleuster adfer ynni, y cynigir ei ddatblygu ar hen safle gwaith dur ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, wedi cael ei […]