Cymuned fusnes Gogledd Cymru yn uno i gefnogi cais cynllunio ar gyfer cyfleuster adennill ynni Parc Adfer

Mae grŵp o dros 30 o arweinwyr ym maes busnes ledled Gogledd Cymru wedi dod ynghyd i fynegi eu cefnogaeth i Barc Adfer, y cyfleuster adennill ynni newydd sy’n cael ei gynnig ar gyfer Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Mae’r grŵp, sy’n cynnwys cyrff amlwg y diwydiant megis CBI Cymru, Ffederasiwn Busnesau Bach a Chyngor Busnesau Gogledd Cymru i gyd wedi llofnodi llythyr agored sydd wedi’i gyflwyno at sylw aelodau Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir y Fflint, a fydd yn ystyried y cais cynllunio ddydd Gwener 17 Ebrill.

Mae’r llythyr yn tynnu sylw at fanteision masnachol, economaidd ac amgylcheddol y prosiect, sy’n bwriadu cynhyrchu trydan o’r gwastraff a fyddai’n mynd i safle tirlenwi fel arall, gan sicrhau manteision i’r ardal am 25 mlynedd. Mae hefyd yn nodi’r miliynau o bunnoedd a fydd yn cael ei wario gan gyflenwyr y prosiect yn ystod y broses adeiladu a gweithredu.

Dywedodd Askar Sheibani, sydd wedi llofnodi’r llythyr ac sydd hefyd yn gadeirydd Fforwm Parc Busnes Diwydiannol Glannau Dyfrdwy: “Mae’r prosiect hwn yn hwb gwirioneddol i’r gymuned fusnes yng Ngogledd Cymru. Bydd yn ddewis arall llesol i’r amgylchedd yn hytrach na’n bod yn rhoi ein gwastraff mewn safleoedd tirlenwi, a bydd hefyd yn ychwanegu miliynau o bunnoedd i’r economi leol o ganlyniad i’r swyddi y bydd y cynllun yn eu creu a’r cyfleoedd cadwyn cyflenwi ar gyfer ein busnesau lleol. Rwy’n cefnogi’r prosiect yn frwd, yn yr un modd â llawer o fusnesau sy’n aelodau o’r Fforwm. Rwy’n gobeithio y bydd y Pwyllgor Cynllunio yn gweld bod hwn yn brosiect gwerthfawr, wedi’i gynllunio’n dda, ac yn cymeradwyo’r cais er mwyn i’n cymunedau ddechrau manteisio i’r eithaf ar yr hyn y bydd Parc Adfer yn ei gynnig.”

Ychwanegodd Phil Short, Rheolwr Prosiect Parc Adfer: “Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi llofnodi’r llythyr hwn ac yn deall bod gennym gyfle buddsoddi a allai, petai’n cael ei ganiatáu, roi hwb i’r economi leol yn ogystal â throi gwastraff nad oes modd ei ailgylchu yn ynni carbon isel llesol i’r amgylchedd mewn ffordd ddiogel. Hoffem ddiolch i arweinwyr y busnesau hyn am eu cefnogaeth, ac yn gyfnewid am hyn rydym yn cynnig ein hymrwymiad iddynt y bydd busnesau Gogledd Cymru ymysg y cyntaf i gael budd o’r manteision os cawn ganiatâd i fwrw ymlaen.”


I gael rhagor o wybodaeth am Wheelabrator Technologies Inc. cysylltwch â:

Toby Barker, Camargue PR
E-bost: tbarker@camarguepr.com

Nodiadau i Olygyddion:

  • I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Trin Gwastraff Dros Ben Gogledd Cymru ewch i www.nwrwtp.com
  • Mae Wheelabrator yn gwmni ynni o wastraff byd-eang sy’n gweithredu yng Ngogledd America, Ewrop a China. Mae Wheelabrator yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Energy Capital Partners, cwmni ecwiti preifat sy’n canolbwyntio ar ynni a chanddo dros $13 biliwn o ymrwymiadau cyfalaf.
  • Mae Wheelabrator wedi datblygu, gweithredu a bod yn berchen ar gyfleusterau ynni o wastraff am bron i 40 o flynyddoedd. Heddiw, mae’n rhedeg ac yn berchen ar 19 o gyfleusterau ynni yn Unol Daleithiau America, ac mae 15 ohonynt yn gwmnïau ynni o wastraff.
Comments Off