Cerrig milltir allweddol

Asesiad O’r Effaith Amgylcheddol

Ar gyfer prosiect fel hwn, mae’n rhaid i ni gynnal Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol fel rhan o’n cais cynllunio. Cafodd cwmpas yr Asesiad ei gyflwyno i Gyngor Sir y Fflint ar gyfer ei gymeradwyo.

Cafodd yr Asesiad ei gynnal ym mis Mehefin/Gorffennaf gan gwmni ymgynghori arbenigol, a llywiodd ein Datganiad Amgylcheddol a gyflwynwyd fel rhan o’r cais cynllunio. Mae’n sicrhau ein bod wedi ystyried pob agwedd ar yr amgylchedd, fel sŵn, ansawdd yr aer, ecoleg, ansawdd y dŵr a phosibilrwydd o lifogydd, ac na fyddwn yn cael unrhyw effaith negyddol arnynt.

Cais Cynllunio

Cafodd ein Cais Cynllunio i Gyngor Sir y Fflint, sef yr Awdurdod Cynllunio Lleol sy’n gyfrifol am adolygu ein prosiect a gwneud penderfyniadau arno, ei gyflwyno ym mis Hydref 2014. Mae Cyngor Sir y Fflint yn cynnal ei ymgynghoriad ei hun.

Trwyddedu Amgylcheddol

Er mwyn rhoi’r cyfleuster adfer ynni ar waith, bydd angen i Wheelabrator wneud cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am Drwydded Amgylcheddol.

Mae’r drwydded hon yn nodi’r amodau ar gyfer gweithredu’r cyfleuster er mwyn lleihau’r effaith ar yr amgylchedd, cymunedau cyfagos, a’n staff.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal ei ymgynghoriad ei hun ar ein cais cyn penderfynu a fydd yn rhoi Trwydded Amgylcheddol i ni.

Fodd bynnag, mae rhestr o ddeunyddiau gwastraff na fydd Parc Adfer yn cael eu prosesu. Mae’r rhestr hon yn cynnwys gwastraff peryglus fel deunydd ymbelydrol, asbestos, bwrdd plastr, gwastraff clinigol a chemegau er enghraifft.

Digwyddiadau Cyfarfod Â’r Prynwr

Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau Cyfarfod â’r Prynwr, lle byddwn yn gwahodd busnesau lleol i ddod i siarad â ni a’n prif gontractwyr am y cyfleoedd y bydd Parc Adfer yn eu creu. Rydym ni a’n prif gontractwyr am drafod â busnesau adeiladu a gwasanaethau proffesiynol lleol, ynghyd ag amrywiaeth o gwmnïau lleol eraill fel gwestai, gwasanaethau tacsi ac arlwywyr.

Adeiladu

Amcangyfrifir y bydd yn cymryd tair blynedd i adeiladu Parc Adfer, ac y bydd y gwaith hwn yn creu tua 300 o swyddi. Rydym yn gobeithio dechrau ar y gwaith adeiladu y flwyddyn nesaf (2015).

Ar Waith

Ar ôl cyfnod o gomisiynu a phrofi systemau a thechnolegau, rydym yn tybio y bydd Parc Adfer yn derbyn gwastraff o bob rhan o Ogledd Cymru yn 2018.