Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi

Digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr Parc Adfer – Cofrestru nawr ar gau

Mae busnesau sydd â diddordeb yn y cyfleoedd cadwyn gyflenwi sydd ar gael drwy Parc Adfer, y cyfleuster adennill ynni newydd ar gyfer Gogledd Cymru, yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad Cwrdd â’r Prynwr sy’n cael ei drefnu gan Wheelabrator Technologies Inc.

Bydd Parc Adfer yn cael ei ddatblygu ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy fel rhan o Brosiect Trin Gwastraff Dros Ben Gogledd Cymru. Cafodd ganiatâd cynllunio gan Gyngor Sir y Fflint yn gynharach eleni ac mae’r datblygiad nawr yn symud ymlaen at ei gam adeiladu a fydd yn para tair blynedd, a gobeithir y bydd y gwaith yma’n dechrau ar y safle yn ystod hanner cyntaf 2016.

Er mwyn helpu busnesau i ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i bartneriaid cadwyn gyflenwi posibl sy’n gweithio ar draws Glannau Dyfrdwy a Gogledd Cymru, bydd Wheelabrator yn cynnal ei ddigwyddiad Cwrdd â’r Prynwr yng Nghanolfan Gynadledda Coleg Cambria, ddydd Mawrth 20 Hydref rhwng 07.15 a 19.30.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal fel rhan o Wythnos Fusnes Sir y Fflint a bydd yn cael ei gynnal gan Wheelabrator mewn partneriaeth â’i gontractwr peirianneg sifil, Sisk Group a Baumgarte Boiler Systems, a fydd yn darparu agweddau mecanyddol a thrydanol Parc Adfer.

Bydd y diwrnod yn cael ei rannu yn dri sesiwn:
07.15 – 10.00 – adeiladu a pheirianneg sifil
11.00 – 15.00 – gwasanaethau a chyflenwadau
17.00 – 19.30 – adeiladu a pheirianneg sifil

Bydd y rheini a fydd yn bresennol yn cael cyfle i gwrdd â chynrychiolwyr o’r tri chwmni a fydd yn cynnal y digwyddiad er mwyn trafod eu sgiliau a’u profiad, a bydd yn gyfle i ddysgu mwy am y dull gweithredu tebygol ar gyfer caffael ar gyfer cadwyn gyflenwi Parc Adfer.

I gael rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfleoedd sydd ar gael, cliciwch yma.

 

RHAGOR O WYBODAETH AM SYSTEMAU BOELER BAUMGARTE A SISK

CYFLWYNIAD I SISK

Grŵp Sisk fydd prif gontractwr peirianneg sifil y Parc Adfer, ac mae wedi bod yn rheoli prosiectau adeiladu yn y sector ynni am bron i hanner canrif.

Er mai cynlluniau ynni confensiynol oedd nodwedd amlycaf ei waith yn y blynyddoedd cynnar, mae Sisk wedi ehangu ei gwmpas, ac erbyn hyn mae wedi datblygu amrywiaeth eang o brofiad yn y maes ynni adnewyddadwy – ffermydd gwynt, biomas ac ynni o wastraff – yn ogystal â seilwaith y grid cyflenwi.

Mae’r cwmni hefyd wedi cwblhau nifer o brosiectau yng ngogledd Cymru, gan weithio’n ddiweddar ar fae llwytho newydd o’r radd flaenaf ar gyfer Uwch-drawsgludydd Beluga cwmni Airbus ym Mrychdyn . Y mae hefyd yn rheoli’r gwaith o adeiladu gorsaf drawsnewid Pont Sir y Fflint y Grid Cenedlaethol ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, gan weithio ar dir a oedd gynt yn rhan o Waith Dur Shotton.

Mae gwaith ar y prosiectau hyn, ac eraill tebyg iddyn nhw, yn golygu bod Sisk wedi sefydlu enw da am adnabod a gweithio gyda phartneriaid cadwyn gyflenwi ar draws gogledd ddwyrain Cymru. Drwy weithio ar brosiect y Parc Adfer, bydd yn ceisio adeiladu ar y berthynas hon ag eraill sydd eisoes yn bodoli, yn ogystal â chanfod partneriaid lleol newydd.

Parc Adfer logo
Am ragor o wybodaeth, ewch i
www.johnsiskandson.com

CYFLWYNIAD I SYSTEMAU BWYLERI BAUMGARTE

Bydd cwmni Systemau Bwyleri Baumgarte GmbH yn cyflenwi agweddau mecanyddol a thrydanol y Parc Adfer. Mae Baumgarte yn is-gwmni sy’n gyfan gwbl ym mherchnogaeth Standardkessel Baumgarte Holding GmbH, ac yn eiddo i Grŵp Peirianneg JFE.

Mae Standardkessel Baumgarte yn cyflenwi gweithfeydd pŵer parod a chydrannau gwaith pŵer ar gyfer cyflenwi ynni diwydiannol a threfol. Defnyddir glo, nwy ac olew, yn ogystal â thanwyddau amgen fel biomas, gweddillion biolegol neu wastraff trefol a masnachol a gweddillion diwydiannol i gynhyrchu ynni glân mewn ffordd sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd.

Mae Baumgarte yn canolbwyntio ei weithgareddau ar drin gwastraff trefol thermol (MSW) a thanwydd sy’n deillio o ysbwriel (RDF). Nod y cwmni yw cynllunio, dylunio, cyflenwi, gosod a chomisiynu gweithfeydd a chydrannau gweithfeydd i gynhyrchu stêm neu ddŵr poeth ar gyfer cymwysiadau diwydiannol a threfol a chyflenwi ynni.

Mae Baumgarte ymhlith y cwmnïau mwyaf blaenllaw ym maes technolegau bwyleri deallus, ac yn ddiweddar wedi cwblhau gwaith ar gyfleuster ynni o wastraff Devonport yn Plymouth. Mae’r cyfleuster hwnnw’n debyg mewn rhai ffyrdd i’r Parc Adfer gan ei fod wedi ei adeiladu ar ran Partneriaeth Gwastraff De-orllewin Dyfnaint i gynnig ateb trin gwastraff ar gyfer gwaredu gwastraff na ellir ei ailgylchu o Plymouth, Dyfnaint a Torbay.

Parc Adfer logo
Am ragor o wybodaeth, ewch i
www.baumgarte.com