Gwahoddiad i fusnesau gogledd Cymru i ddigwyddiad cyflenwyr Parc Adfer Wheelabrator ar 3 Tachwedd

Mae gwahoddiad i fusnesau ar draws gogledd Cymru ddod i ail ddigwyddiad Cwrdd â’r Prynwr, wrth i Wheelabrator Technologies nesáu at ddechrau ar y gwaith adeiladu ar gyfer ei gyfleuster adfer ynni Parc Adfer yng Nglannau Dyfrdwy.

Bydd y gwaith o adeiladu’r cyfleuster newydd yn cymryd tua thair blynedd ac yn creu cannoedd o swyddi, gan gynnig cyfleoedd cadwyn gyflenwi gwerth miliynau o bunnoedd i fusnesau. Ar ôl i’r gwaith adeiladu gael ei gwblhau a’r cyfleuster ddechrau gweithredu, bydd cyfleoedd cadwyn gyflenwi a chynnal a chadw blynyddol yn parhau i fod ar gael gydol oes Parc Adfer Wheelabrator, sef 25 mlynedd.

Mae Wheelabrator wedi penodi CNIM Group fel ei gontractwr Peirianneg, Caffael ac Adeiladu sydd, yn ei dro, wedi dewis Clugston Construction i arwain y gwaith peirianneg sifil. Bydd y tri chwmni yn bresennol yn y digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr er mwyn siarad â chynrychiolwyr busnes.

Bydd y cyfnod adeiladu yn arwain at amrywiaeth o gyfleoedd cadwyn gyflenwi, a bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi mewn digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr ar 3 Tachwedd yn Neuadd Fawr Chweched Glannau Dyfrdwy, Coleg Cambria, Kelsterton Road rhwng 07.30 a 18.30.

“Bydd angen llawer o wasanaethau ar y gwaith o adeiladu cyfleuster adfer ynni Parc Adfer, ac rydyn ni’n falch iawn o weithio gyda busnesau a chyflenwyr ar yr amrywiaeth eang o gyfleoedd sydd ar gael,” meddai Apo Sarandidis, Uwch Reolwr Prosiect Parc Adfer. “Rydyn ni’n edrych ymlaen at gael gwybod mwy am ddyfnder y profiad a’r talentau sydd gan fusnesau gogledd Cymru a thu hwnt i’w cynnig i brosiect Parc Adfer.”

Gan reoli hyd at 200,000 tunnell o wastraff na ellir ei ailgylchu o gartrefi a busnesau yng ngogledd Cymru bob blwyddyn, bydd Parc Adfer yn dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi a’i ddefnyddio yn lle hynny i gynhyrchu ynni adnewyddadwy glân, a digon ohono i bweru tua 30,000 o gartrefi.

Mae’r cyfleuster yn cael ei adeiladu drwy Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru, partneriaeth a ffurfiwyd er mwyn dod o hyd i ateb mwy cynaliadwy ar gyfer rheoli gwastraff o ogledd Cymru, ac mae’n cynnwys Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Gwynedd.

Fel cyfleuster gwres a phŵer cyfun posib, bydd gan Barc Adfer hefyd y gallu i allforio ynni gwres i ddefnyddwyr diwydiannol, masnachol neu breswyl cyfagos. Bydd lludw anadweithiol o’r cyfleuster yn cael ei ailgylchu a’i ailddefnyddio yn y gwaith adeiladu, a bydd metelau hefyd yn cael eu tynnu a’u hailgylchu – bydd cyfuniad y ffactorau hyn yn cynyddu cyfraddau ailgylchu yng ngogledd Cymru hyd at saith y cant.

Bydd y digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr yn cael ei gynnal ddydd Iau, 3 Tachwedd 2016 yn Neuadd Fawr Chweched Glannau Dyfrdwy, Coleg Cambria, Kelsterton Road, Cei Connah, CH5 4BR rhwng 07.30 a 18.30. Bydd angen i fusnesau sydd am fod yn bresennol gofrestru eu diddordeb drwy fynd i parcadfer.com/cyflenwyr cyn dydd Gwener 28 Hydref.

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am Barc Adfer Wheelabrator, anfonwch e-bost at info@parcadfer.com

Nodiadau i Olygyddion:

I gael mwy o wybodaeth am Wheelabrator Technologies yn y DU, cysylltwch â David Spencer dsspencer@wtienergy.com.

I gael mwy o wybodaeth am Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru, ewch i http://www.siryfflint.gov.uk

Wheelabrator Technologies yw ail fusnes ynni-o-wastraff mwyaf yr Unol Daleithiau, ac mae’n arwain y diwydiant o ran trosi gwastraff preswyl a busnes bob dydd yn ynni glân. Mae gan Wheelabrator blatfform o 20 o asedau cynhyrchu pŵer ar draws yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig – 16 cyfleuster ynni-o-wastraff a phedair gorsaf bŵer annibynnol, yn ogystal â phedwar safle tirlenwi lludw a thair gorsaf drosglwyddo. Mae gan Wheelabrator gapasiti i brosesu cyfanswm gwastraff blynyddol o dros 7.5 miliwn tunnell, a chapasiti i gynhyrchu gwerth 853 megawat o drydan gyda’i gilydd – digon o ynni ar gyfer mwy nag 805,000 o gartrefi. Mae Wheelabrator hefyd yn adfer metelau ar gyfer eu hailgylchu yn gynnyrch masnachol. Mae gweledigaeth y cwmni – To develop, deliver and realize the potential of clean energy - yn adlewyrchu ymrwymiad parhaus Wheelabrator i ddatblygu atebion ynni glân i’w gwsmeriaid ac i gymunedau lleol.

Mae Wheelabrator yn eiddo i Energy Capital Partners, cwmni ecwiti preifat sy’n canolbwyntio ar ynni. I gael mwy o wybodaeth am Energy Capital Partners, ewch i www.ecpartners.com. I gael mwy o wybodaeth am Wheelabrator, ewch i www.wtienergy.co.uk.

Comments Off