Iechyd a Diogelwch

CYFRIFOL, DIBYNADWY A LLWYDDIANNUS

Gallwn sicrhau y bydd y gwaith yn cael ei fonitro o fewn set o reoliadau llym iawn a luniwyd i amddiffyn ein cymdogion, ein staff a’r amgylchedd.

Mae iechyd a diogelwch yn hollbwysig, ac yn faes mae cynghorwyr lleol a PTGGGC wedi gofyn i ni ganolbwyntio arno.

Gwyddom hefyd ei bod yn bosib bod gan bobl leol gwestiynau am y broses, y dechnoleg, sut mae’n gweithio a sut gallai effeithio arnyn nhw. Byddwn yn gweithio’n galed i ateb y cwestiynau hynny ac i gynnig y sicrwydd y mae ei angen ar bobl.

Delwedd o Barc Adfer wedi’i chreu gan gyfrifiadur

Delwedd o Barc Adfer wedi’i chreu gan gyfrifiadur

RECORD SY’N DESTUN BALCHDER

Rydym yn falch iawn o’n record iechyd a diogelwch. Mae Wheelabrator yn ddatblygwr, yn berchennog ac yn weithredwr Cyfleusterau Adfer Ynni, ac mae wedi bod yn cynnig gwasanaeth effeithiol a dibynadwy i awdurdodau lleol, busnesau a chymunedau lleol ledled y byd ers nifer o flynyddoedd. Rydym wedi datblygu, gweithredu a bod yn berchen ar gyfleusterau tebyg ers bron i 40 mlynedd, ac mae gennym record gadarn o gynnig dibynadwyedd a pherfformiad gweithredol hirdymor gwych.

Mae’r broses o gynhyrchu ynni o wastraff heb ei ailgylchu yn cael ei rheoli gan ddeddfwriaeth a rheoliadau llym ar allyriadau er mwyn sicrhau bod yr amgylchedd lleol yn cael ei warchod. Bydd Parc Adfer yn gweithredu o fewn y cyfyngiadau allyriadau a osodwyd gan yr Undeb Ewropeaidd o dan y Gyfarwyddeb Llosgi Gwastraff, sydd bellach yn dod o dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol. Mae ein busnes wedi arwain y ffordd ar gyfer nifer o’r uwch dechnolegau, gweithdrefnau a rhaglenni rheoli amgylcheddol sydd wedi mynd ymlaen i osod safonau’r diwydiant.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn gosod cyfyngiadau llym ar agweddau fel sŵn ac arogl.

Er mwyn sicrhau na fydd arogleuon yn dianc, bydd techneg pwysedd aer negatif yn cael ei defnyddio yn yr adeilad. Felly pan fydd drws yn cael ei agor, bydd yr aer yn llifo i mewn i’r adeilad yn hytrach nag allan i’r awyr agored.

Delwedd o Barc Adfer wedi’i chreu gan gyfrifiadur

Delwedd o Barc Adfer wedi’i chreu gan gyfrifiadur

* Yn seiliedig ar gyfartaledd y diwydiant, bod cartrefi’n defnyddio 3,300KWh o drydan bob blwyddyn, ac yn defnyddio llwyth sylfaenol o 15MWe o gapasiti allgludo net a ddefnyddir ar gyfer 8000 o oriau’r flwyddyn