Parc Adfer yn datgelu cyfleoedd cyflenwi gwerth miliynau o bunnoedd i fusnesau Gogledd Cymru

Mae arweinwyr busnes o bob cwr o Ogledd Cymru yn cael gwahoddiad i gael gwybod mwy am gyfleoedd gwerth miliynau o bunnoedd i’r gadwyn gyflenwi a ddaw ar gael wrth i Barc Adfer gael ei adeiladu. Cyfleuster adfer ynni newydd yw hwn a gaiff ei adeiladu ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Dywed y datblygwyr, Wheelabrator, y bydd cyfleoedd gwerth tua £14 miliwn i’r gadwyn gyflenwi yn ystod y cyfnod adeiladu o dair blynedd, gyda £30 miliwn pellach i gael ei wario’n cefnogi’r gweithrediadau o ddydd i ddydd yn ystod oes y cyfleuster o 25 mlynedd.

Gwahoddir cwmnïau lleol i gael gwybod mwy am y llu o gyfleoedd i’r gadwyn cyflenwi sy’n gysylltiedig â Pharc Adfer. Mae posib i fusnesau gofrestru nawr i fynychu digwyddiad Cyfarfod y Prynwr y prosiect, sy’n cael ei gynnal fel rhan o Wythnos Fusnes Sir y Fflint yng Ngholeg Cambria ddydd Mawrth 20 Hydref rhwng 07.15 ac 19.30.

Cynhelir y digwyddiad gan Wheelabrator mewn partneriaeth â’i gontractwr peirianneg sifil, Sisk Group a Baumgarte Boiler Systems, a fydd yn darparu agweddau mecanyddol a thrydanol Parc Adfer. Gwahoddir busnesau sy’n llenwi ffurflen gofrestru ar-lein yn www.parcadfer.com/digwyddiad-cadwyn-gyflenwi i fanylu ar eu meysydd arbenigol, gan nodi’r agweddau ar y prosiect sydd fwyaf addas i’w sefyllfa hwy.

Dywedodd Rheolwr Datblygu Busnes Wheelabrator, Phil Short: “Ar ôl sicrhau caniatâd cynllunio i Barc Adfer yn gynharach eleni, rydyn ni eisiau sicrhau ein bod ni’n rhoi cyfle i fusnesau lleol ymgeisio am y pecynnau niferus ar gyfer y gadwyn gyflenwi sy’n gysylltiedig â’r prosiect yma. Rydyn ni eisoes yn gweld diddordeb mawr yn y digwyddiad Cyfarfod y Prynwr ac mae mwy na chant o fusnesau wedi cofrestru’n barod, eisiau mynychu’r digwyddiad ar 20fed Hydref. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gael gwybod mwy am ddyfnder y profiad a’r talentau sydd gan fusnesau Gogledd Cymru i’w cynnig i brosiect Parc Adfer.”

Dywedodd Mike Learmond, y Rheolwr Datblygu Rhanbarthol ar gyfer Ffederasiwn Busnesau Bach Gogledd Cymru a Chaer: “Mae gan fusnesau sy’n gweithredu yn Sir y Fflint a’r ardal o amgylch lawer i’w gynnig i brosiect fel Parc Adfer – sy’n un o’r ffactorau sydd wastad wedi gwneud yr ardal yma’n lleoliad mor dda ar gyfer datblygiadau seilwaith fel yr un yma. Fe hoffwn i annog busnesau lleol i wneud cais am le yn y digwyddiad Cyfarfod y Prynwr yma, i wneud yn siŵr eu bod yn cofrestru ac yn tendro ar gyfer y cyfleoedd am gontractau sydd ar gael i fusnesau lleol.”

Cafodd y cynigion ar gyfer Parc Adfer, a ddatblygir fel rhan o Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru, ganiatâd cynllunio gan Gyngor Sir y Fflint ym mis Mai. Mae gwaith rheoli cynefinoedd a chlirio tir wedi dechrau ar y safle’n ddiweddar, yn y gobaith y bydd y prif gyfnod adeiladu’n dechrau yn rhan gyntaf 2016.

Bydd y digwyddiad Cyfarfod y Prynwr yn cael ei rannu’n dri sesiwn ar wahân ar 20 Hydref:

  • 07.15 – 10.00 – Adeiladu a pheirianneg sifil
  • 11.00 – 15.00 – Gwasanaethau ategol a chefnogi’r safle
  • 17.00 – 19.30 – Adeiladu a pheirianneg sifil

Dylai’r busnesau sydd eisiau dod i’r digwyddiad gofrestru yn www.parcadfer.com/digwyddiad-cadwyn-gyflenwi


I gael rhagor o wybodaeth am Wheelabrator Technologies Inc. cysylltwch â:

Toby Barker, Camargue PR
E-bost: tbarker@camarguepr.com

Nodiadau i Olygyddion:

  • I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Trin Gwastraff Dros Ben Gogledd Cymru (NWRWTP) ewch i www.nwrwtp.com
  • Mae Wheelabrator yn gwmni ynni o wastraff byd-eang sy’n gweithredu yng Ngogledd America, Ewrop a China. Mae Wheelabrator yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Energy Capital Partners, cwmni ecwiti preifat sy’n canolbwyntio ar ynni a chanddo dros $13 biliwn o ymrwymiadau cyfalaf.
  • Mae Wheelabrator wedi datblygu, gweithredu a bod yn berchen ar gyfleusterau ynni o wastraff am bron i 40 o flynyddoedd. Heddiw, mae’n rhedeg ac/neu yn berchen ar 19 o gyfleusterau ynni yn Unol Daleithiau America, ac mae 15 ohonynt yn gwmnïau ynni o wastraff.
Comments Off