Adfer Ynni

SUT MAE’N GWEITHIO?

Bydd Parc Adfer yn cynhyrchu digon o ynni i roi pŵer i oddeutu 30,000* o gartrefi yn y DU.

Bydd gwastraff nad oes modd ei ailgylchu yn cael ei ddefnyddio i gynhesu dŵr ac i greu stêm sy’n troi tyrbin. Mae’r broses yn cynhyrchu dau fath o ynni – trydan a gwres. Yn hytrach na defnyddio glo neu nwy fel tanwydd, bydd Parc Adfer yn defnyddio’r gwastraff gweddilliol a fyddai wedi cael ei anfon i safle tirlenwi fel arall.

Mae gennym nifer o fesurau ar waith yn barod i fonitro a rheoli allyriadau Parc Adfer, ac mae’r rhain wedi cael eu profi mewn cyfleusterau gweithredol ar hyd a lled y byd. Mae’n bwysig nodi bod Wheelabrator wedi cytuno i wneud gwaith monitro ychwanegol ar y cyd â chynghorau lleol.

* Yn seiliedig ar gyfartaledd y diwydiant, bod cartrefi’n defnyddio 3,300KWh o drydan bob blwyddyn, ac yn defnyddio llwyth sylfaenol o 15MW o gapasiti allgludo net a ddefnyddir ar gyfer 8000 o oriau’r flwyddyn.

Diagram o’r Broses Adfer Ynni – defnyddir drwy ganiatâd caredig y Cynllun Craff am Wastraff

 

 1. Mae cartrefi yn cael gwared ar ddeunyddiau y mae modd eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu.
 2. Mae’r gwastraff sydd ar ôl yn cael ei gludo mewn cerbydau wedi’u selio a’u tywallt i fyncer mewn neuadd dderbyn.
 3. Mae craen yn rhoi’r gwastraff mewn cynhwysydd. Yna bydd yn cael ei ollwng i lawr llithren i’r grât.
 4. Wrth i’r grât symud, mae’r gwastraff yn cael ei droi er mwyn iddo losgi’n llwyr.
 5. Mae nwyon poeth sy’n cael eu cynhyrchu yn ystod y broses hylosgi yn mynd drwy foeler gyda thiwbiau dŵr, ac yna’n cael eu hoeri a bydd y dŵr poeth yn troi’n stêm.
 6. Mae tyrbin yn defnyddio’r stêm i gynhyrchu trydan i’w gludo i’r Grid Cenedlaethol.
 7. Byddai modd i adeiladau cyfagos neu ddatblygiadau yn y dyfodol ddefnyddio’r gwres sy’n cael ei gynhyrchu.
 8. Mae’r nwyon o’r boeler yn mynd drwy broses lanhau fanwl ar gyfer nwyon ffliw.
 9. Mae gronynnau a gweddillion yn cael eu hidlo er mwyn glanhau’r nwyon ffliw.
 10. Mae’r deunyddiau sy’n cael eu casglu gan brosesau glanhau’r aer yn cael eu storio mewn unedau wedi’u selio i’w trin ymhellach.
 11. Mae allyriadau’r safle’n cael eu monitro er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni safonau amgylcheddol llym.
 12. Mae’r lludw yn mynd drwy system trin lludw.
 13. Mae magnetau’n tynnu unrhyw fetelau sydd ar ôl i’w hailgylchu.
 14. Mae’r lludw sydd ar ôl yn cael ei brosesu ar y safle i greu agreg eilaidd y gall y diwydiant adeiladu ei ddefnyddio.