Tîm adeiladu Parc Adfer yn canmol busnesau Gogledd Cymru fel rhai o’r ‘safon uchaf’

Parc Adfer Meet the Buyer Oct 2015

Mae rhwydwaith y gadwyn gyflenwi ledled Sir y Fflint a Gogledd Cymru wedi cael ei ddisgrifio fel un o’r ‘safon uchaf’ gan y tîm sy’n gyfrifol am ddarparu cyfleuster adfer ynni Parc Adfer, ar ôl digwyddiad Cyfarfod y Prynwr llwyddiannus yr wythnos ddiwethaf.

Cofrestrodd mwy na 250 o fusnesau i fynychu’r digwyddiad i gyflenwyr, a gynhaliwyd am fwy na 12 awr yng Ngholeg Cambria yng Nghei Connah yr wythnos ddiwethaf.

Gwahoddwyd pob cyflenwr i gyfres o sesiynau un i un gydag aelodau’r tîm adeiladu, gan alluogi iddynt gynnig dyfnder eu profiad a’u sgiliau proffesiynol i’r datblygwyr, Wheelabrator Technologies Inc., y contractwr peirianneg sifil, Sisk Group, a Baumgarte Boiler Systems, a fydd yn rheoli’r gwaith o ddarparu pecynnau mecanyddol a thrydanol y prosiect.

Roedd rhyw ddwy ran o dair o’r busnesau a oedd yn bresennol yn dod o Sir y Fflint neu o ranbarth ehangach Gogledd Cymru, gyda’r sgiliau, y nwyddau a’r gwasanaethau a gynigiwyd yn amrywio o weithwyr yn toi ac yn gwneud gwaith plymio, trydanwyr a pheirianwyr i logi peiriannau, swyddogion tirlunio, cwmnïau logisteg a gweithgynhyrchwyr offer.

Dywedodd Mark Walsh, Uwch Reolwr Adeiladu gyda Wheelabrator: “Roedden ni’n eithriadol hapus gyda nifer y busnesau a ddaeth i’n gweld ni a gydag ansawdd y nwyddau a’r gwasanaethau y gall y busnesau hyn eu cynnig i brosiect Parc Adfer. Mae’r nifer enfawr o fusnesau o’r safon uchaf sydd wedi’u lleoli ychydig filltiroedd o safle’r Parc Adfer yn eithriadol galonogol, heb sôn am y rhai ledled rhanbarth ehangach Gogledd Cymru. Rydw i’n disgwyl cael ceisiadau da iawn gan lawer o’r busnesau yma pan fyddwn ni’n dechrau tendro’r pecynnau gwaith. Ar ran tîm adeiladu’r prosiect, fe hoffwn i ddiolch i bawb a ddaeth i’r digwyddiad. Hefyd rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Goleg Cambria am adael i ni gynnal y digwyddiad yn eu heiddo.”

Bydd Parc Adfer yn cynnig cyfleoedd gwerth tua £14 miliwn i’r gadwyn gyflenwi yn ystod y cyfnod adeiladu o dair blynedd, gyda £30 miliwn pellach i gael ei wario’n cefnogi’r gweithrediadau o ddydd i ddydd yn ystod oes y cyfleuster o 25 mlynedd.

Dylai’r busnesau nad oeddent yn gallu bod yn bresennol yn y digwyddiad Cyfarfod y Prynwr ond a hoffai gofrestru eu diddordeb yn y prosiect anfon e-bost at info@parcadfer.com

 


I gael rhagor o wybodaeth am Wheelabrator Technologies Inc. cysylltwch â:
Toby Barker, Camargue.
E-bost: tbarker@camargue.uk

Nodiadau i Olygyddion:

  • I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (NWRWTP) ewch i www.nwrwtp.com
  • Mae Wheelabrator yn gwmni blaengar sy’n creu ynni o wastraff ac mae’n gweithredu yng Ngogledd America, Ewrop a’r DU. Mae Wheelabrator yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Energy Capital Partners, cwmni ecwiti preifat sy’n canolbwyntio ar ynni a chanddo dros $13 biliwn o ymrwymiadau cyfalaf.
  • Mae Wheelabrator wedi datblygu, rhedeg a bod yn berchen ar gyfleusterau ynni o wastraff am bron i 40 o flynyddoedd. Heddiw, mae’n rhedeg a/neu’n berchen ar 20 o gyfleusterau ynni yn yr Unol Daleithiau ac yn y DU ac mae 16 ohonynt yn gwmnïau ynni o wastraff.
Comments Off