Wheelabrator yn cael ei benodi fel y cynigydd a ffafrir

Heddiw, mae’r bartneriaeth sy’n gyfrifol am ddod o hyd i ddatrysiad ar gyfer gwastraff Gogledd Cymru wedi penodi Wheelabrator Technologies Inc fel y cynigydd a ffefrir.

Cymeradwywyd y penodiad gan bob un o’r pum awdurdod partner. Mae Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (PTGGGC) yn bartneriaeth rhwng Cynghorau Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Fe’i ffurfiwyd mewn ymateb i ofynion statudol Llywodraeth Cymru i ddargyfeirio gwastraff na ellir ei ailgylchu o safleoedd tirlenwi.

Mae targedau statudol Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ailgylchu o leiaf 70% o wastraff cartrefi erbyn 2025, ac i dirlenwi dim mwy na 5% o wastraff gweddilliol.

Mae’r Bartneriaeth wedi elwa o broses gaffael gystadleuol iawn, a chafwyd cynigion gan lawer o gwmnïau profiadol iawn yn y sector Rheoli Gwastraff. Yn ogystal â hyn, bu’r Bartneriaeth drwy broses negodi a chraffu drylwyr, heriol a manwl gyda Wheelabrator cyn gwneud y penderfyniad hon ac maent yn fodlon bod Wheelabrator wedi datblygu cynnig sydd nid yn unig yn rhoi budd amgylcheddol ond sydd hefyd yn sicrhau fod yr ateb yn rhoi gwerth am arian am flynyddoedd i ddod. Mae’r broses gaffael wedi dangos mai adennill ynni gwerthfawr o wastraff gweddilliol yw’r ffordd fwyaf cost effeithiol o gwrdd â’n targedau gwastraff.

Mae gan y Bartneriaeth hyder yn niogelwch a pherfformiad y dechnoleg brofedig a blaenllaw a ddefnyddir gan Wheelabrator.

Trwy benodi Wheelabrator fel y Cynigydd a Ffafrir, gall y Bartneriaeth yn awr symud ymlaen i gwblhau gweddill y manylion gyda hwy, gyda’r bwriad o ddyfarnu’r contract yn ystod yr haf. Bydd Wheelabrator hefyd yn dechrau ar y broses bwysig o ymgynghori â thrigolion lleol o amgylch y safle, gyda’r bwriad o gyflwyno cais cynllunio yn ddiweddarach yn 2014.

Bydd cyfres o ymgynghoriadau cyhoeddus yn rhoi cyfle i bobl weld y cynigion manwl a siarad â thîm Wheelabrator. Mae digwyddiadau galw heibio wedi’u trefnu ar gyfer:

  • Dydd Gwener 6ed Mehefin – 13:00-17:00 Coleg Cambria, Kelsterton Rd, Glannau Dyfrdwy, CH5 4BR
  • Dydd Sadwrn 7fed Mehefin – 10:00-14:00 Neuadd Ddinesig Cei Connah, Wepre Drive, CH5 4HA
  • Dydd Mercher 11eg Mehefin – 10:00-20:00 Cyngor Tref Cei Connah, Adeilad y Cei, Ffordd Fron, CH5 4PJ
  • Dydd Iau 12fed Mehefin – 14:00-20:00 Neuadd Bentref Gladstone, The Village, Burton, CH64 5TH
  • Dydd Gwener 13eg Mehefin – 09:00-17:00 Days Hotel, Garden City, Welsh Rd, CH52 2HX
  • Dydd Sadwrn 14eg Mehefin – 09:00-14:00 Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Chester Road West, Queensferry, CH5 1SA

Meddai Gary Aguinaga, Is-Lywydd, Gweithrediadau’r DU yn Wheelabrator:

Hwn yw ein cyfle cyntaf i siarad â phobl leol am y dechnoleg rydym ni’n ei chynnig ac i egluro sut rydym yn bwriadu adeiladu’r cyfleuster hwn a’i roi ar waith mewn ffordd ddiogel a chyfrifol. Rydym yn croesawu cwestiynau pobl er mwyn i ni allu dechrau rhoi sylw i rai o’r pryderon sydd wedi cael eu codi, a dangos sut bydd ein profiad a’n hymrwymiad i ragoriaeth yn sicrhau y bydd hwn yn gyfleuster o’r radd flaenaf y gall Gogledd Cymru fod yn falch ohono. Byddwn yn annog pobl i gysylltu â ni, cael gwybod sut gallant gyfrannu, a gwneud yn siŵr eu bod yn mynegi eu barn.

* Yn seiliedig ar gyfartaledd y diwydiant, bod cartrefi’n defnyddio 3,300 KWh o drydan bob blwyddyn, ac yn defnyddio llwyth sylfaenol o 15MWe o gapasiti allgludo net a ddefnyddir ar gyfer 8,000 o oriau’r flwyddyn.