Wheelabrator yn croesawu caniatâd cynllunio ar gyfer Cyfleuster Adennill Ynni Parc Adfer

Mae Wheelabrator yn hynod o falch bod Pwyllgor Cynllunio a Rheoli Datblygu Cyngor Sir y Fflint wedi penderfynu dyfarnu caniatâd cynllunio i Gyfleuster Adennill Ynni Parc Adfer ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy. Rydym yn gwerthfawrogi’r amser y mae cynghorwyr a swyddogion wedi’i roi i wneud yn siŵr bod y penderfyniad terfynol yn un cadarn.

Dywedodd Gary Aguinaga, Rheolwr Gyfarwyddwr Gweithrediadau Wheelabrator Technologies Inc. yn y Deyrnas Unedig: “Rydym mor falch ein bod wedi cael caniatâd cynllunio i adeiladu Cyfleuster Adennill Ynni Parc Adfer. Bydd y penderfyniad hwn nawr yn cynnig cyfleoedd o ran y gadwyn gyflenwi ac yn sicrhau manteision economaidd ac amgylcheddol i gymunedau a busnesau lleol yng Nglannau Dyfrdwy a thu hwnt. Yn ogystal â hyn, byddwn yn dal ati i drafod â busnesau lleol i weld pwy allai ddefnyddio’r gwres neu’r stêm a fydd yn cael eu cynhyrchu gan y cyfleuster.”

Aeth yn ei flaen: “O ran Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint, bydd y cyfleuster hwn yn ateb amgylcheddol ac economaidd cynaliadwy yn yr hirdymor ar gyfer trin gwastraff nad oes modd ei ailgylchu a fyddai wedi cael ei anfon i safleoedd tirlenwi fel arall.”

Mae’n crynhoi â’r geiriau canlynol: “Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, mae tîm Wheelabrator wedi bod yn gweithio’n galed i feithrin ymddiriedaeth a gwella dealltwriaeth pobl o’r prosiect. Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a’r anogaeth rydym wedi’u cael, ac rydym yn edrych ymlaen at chwarae rhan weithredol yn y gymuned ac yn y rhwydweithiau busnesau lleol, ac at fod yn gyflogwr cyfrifol am flynyddoedd i ddod.”

Bydd cam nesaf y broses ddatblygu’n dechrau ar unwaith gyda digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwr’ wedi’i drefnu ar gyfer yr haf. Bydd cyfle i fusnesau ddysgu mwy am y cyfleoedd cadwyn cyflenwi gwerth miliynau o bunnoedd a fydd ar gael dros y cyfnod adeiladu o dair blynedd yn ogystal â gweithrediad y safle am 25 mlynedd.

Bydd y gwaith adeiladu’n dechrau cyn gynted ag y bydd y caniatâd cynllunio a thrwyddedu angenrheidiol wedi’i sicrhau. Bydd y cyfleuster yn creu oddeutu 300 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu a thua 35 o swyddi llawn amser newydd pan fydd yn weithredol. Ar ben hynny, bydd modd i’r cyfleuster 16MW gynhyrchu pŵer sy’n cyfateb i ddiwallu anghenion 30,000 o gartrefi a bydd yn creu stêm hefyd, a allai ddarparu rhagor o bŵer i ddefnyddwyr masnachol, diwydiannol neu breswyl cyfagos yn ardal Glannau Dyfrdwy.

Dylai unrhyw un sy’n awyddus i ddysgu mwy am brosiect Parc Adfer neu’r digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr e-bostio info@parcadfer.com


I gael rhagor o wybodaeth am Wheelabrator Technologies Inc. cysylltwch â:

Toby Barker, Camargue PR
E-bost: tbarker@camarguepr.com

Nodiadau i Olygyddion:

  • I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Trin Gwastraff Dros Ben Gogledd Cymru (NWRWTP) ewch i www.nwrwtp.com
  • Mae Wheelabrator yn gwmni ynni o wastraff byd-eang sy’n gweithredu yng Ngogledd America, Ewrop a China. Mae Wheelabrator yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Energy Capital Partners, cwmni ecwiti preifat sy’n canolbwyntio ar ynni a chanddo dros $13 biliwn o ymrwymiadau cyfalaf.
  • Mae Wheelabrator wedi datblygu, gweithredu a bod yn berchen ar gyfleusterau ynni o wastraff am bron i 40 o flynyddoedd. Heddiw, mae’n rhedeg ac/neu yn berchen ar 19 o gyfleusterau ynni yn Unol Daleithiau America, ac mae 15 ohonynt yn gwmnïau ynni o wastraff.
Comments Off