Wheelabrator yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar Barc Adfer

Bydd cyfle i drigolion yr ardal ofyn cwestiynau a chael gwybod mwy am y cyfleuster adfer ynni newydd arfaethedig ar gyfer Gogledd Cymru, wrth i Wheelabrator Technologies Inc. (Wheelabrator) gyhoeddi cychwyn ei ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae’r cyfleuster adfer ynni, y cynigir ei ddatblygu ar hen safle gwaith dur ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, wedi cael ei enwi’n ‘Parc Adfer’ er mwyn cyfleu sut bydd yn helpu Gogledd Cymru i adfer ynni o wastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Bydd y cyfleuster arfaethedig yn gallu prosesu hyd at 200,000 tunnell o wastraff cartrefi nad oes modd ei ailgylchu bob blwyddyn, gan gynhyrchu digon o drydan i ddiwallu anghenion oddeutu 30,000* o gartrefi. Bydd y cyfleuster hefyd yn creu gwres neu stêm, y byddai modd eu cludo drwy bibell i ddefnyddwyr cyfagos.

Mae Wheelabrator yn cynnig defnyddio technoleg sydd wedi’i phrofi ar gyfer y safle – mae oddeutu 450 o gyfleusterau tebyg ar waith yn barod ar draws y DU ac Ewrop. Mae Wheelabrator yn mynd y tu hwnt i ofynion cyffredinol rheoliadau sydd eisoes yn llym. Mae eisoes wedi ymrwymo i gyflwyno prosesau monitro ansawdd aer ychwanegol ar y safle, i roi mwy o dawelwch meddwl i’r cymunedau lleol.

Bydd y prosiect yn rhoi hwb i’r economi leol drwy greu oddeutu 300 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu ac oddeutu 35 o swyddi llawn amser pan fydd y cyfleuster yn weithredol. Bydd nifer fawr o gyfleoedd ar gyfer y gadwyn gyflenwi a gwasanaethau busnes hefyd – yn ystod y cyfnod adeiladu a drwy gydol y 25 mlynedd y bydd y cyfleuster ar waith. Mae’r enghreifftiau’n amrywio o gynnal a chadw ac arlwyo i dirweddu a glanhau a darparu nwyddau swyddfa.
Mae Wheelabrator, sy’n flaenllaw drwy’r byd ym maes datblygu a gweithredu cyfleusterau adfer ynni fel y rhain, yn cyflwyno’r cynigion hyn ar ôl cael ei benodi’n ymgeisydd a ffafrir gan Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (NWRWTP). Mae pum sir ar draws Gogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn a Sir y Fflint) wedi dod at ei gilydd i ffurfio’r Prosiect er mwyn dod o hyd i ateb ar gyfer rheoli gwastraff cartrefi nad oes modd ei ailgylchu dros y 25 mlynedd nesaf.

Ar hyn o bryd mae Wheelabrator yn gofyn am adborth gan drigolion a busnesau lleol, a bydd y wybodaeth a gesglir yn helpu’r tîm i fireinio a gwella ei gynlluniau, cyn cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir y Fflint yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Bydd gwybodaeth ar gael ar-lein o ddydd Llun 19eg Mai ymlaen a bydd yr ymgynghoriad ar agor tan ddydd Gwener 11eg Gorffennaf, gyda chwech o arddangosfeydd cyhoeddus yn cael eu cynnal yn ystod hanner cyntaf Mehefin.

Meddai Gary Aguinaga, Is-Lywydd, Gweithrediadau’r DU yn Wheelabrator:

Hwn yw ein cyfle cyntaf i siarad â phobl leol am y dechnoleg rydym ni’n ei chynnig ac i egluro sut rydym yn bwriadu adeiladu’r cyfleuster hwn a’i roi ar waith mewn ffordd ddiogel a chyfrifol. Rydym yn croesawu cwestiynau pobl er mwyn i ni allu dechrau rhoi sylw i rai o’r pryderon sydd wedi cael eu codi, a dangos sut bydd ein profiad a’n hymrwymiad i ragoriaeth yn sicrhau y bydd hwn yn gyfleuster o’r radd flaenaf y gall Gogledd Cymru fod yn falch ohono. Byddwn yn annog pobl i gysylltu â ni, cael gwybod sut gallant gyfrannu, a gwneud yn siŵr eu bod yn mynegi eu barn.

* Yn seiliedig ar gyfartaledd y diwydiant, bod cartrefi’n defnyddio 3,300 KWh o drydan bob blwyddyn, ac yn defnyddio llwyth sylfaenol o 15MWe o gapasiti allgludo net a ddefnyddir ar gyfer 8,000 o oriau’r flwyddyn.

Comments Off